Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Zemin ve Temel Etütlerinin Kapsamı Zemin ve Kaya Parametrelerinin Değerlendirilmesi Genel Zemin ve Kayaların Sınıflandırılması Yoğunluk İzafi Sıkılık Drenajsız Mukavemet Efektif Mukavemet Parametreleri Zemin Rijitliği Kaya ve Kaya Kütleleri Kalitesi ve özellikleri Permeabilite ve Konsolidasyon Parametreleri Konik Penetrometre Mukavemeti Standart Penetra Devamı...
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 08.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24043 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kan Devamı...
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tesbit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina t&uum Devamı...
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Web Sitesi: http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/html/kanun14.htm Kanun No. 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düz Devamı...
İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler İmar durum belgesi Tapu sureti Çap sureti Ruhsat başvuru dilekçesi Yola terk var ise terkli tapu sureti Aplikasyon krokisi 5 adet Mimari proje (T.M.M.O. vize alınacak) 5 adet Betonarme projesi (T.M.M.O. vize alınacak) 5 adet Elektrik projesi (T.M.M.O. vize alınacak) 5 adet Makine tesisat projesi (T.M.M.O. vize alınacak) Devamı...
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI A-SİGORTA KAPSAMI 1-Sigortanın Kapsamı 587 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince , 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler , tapuya kayıtlı ve mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar , bu binalar içinde yer alan ve ticarethane , büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler il Devamı...
Ses Yalıtımı Nedir? Gelişen teknolojiye paralel olarak yapı elemanlarının hafiflemesiyle gürültü sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple yapı elemanlarının ses ışınları karşısındaki davranışlarını iyi bilmek, sonradan meydana gelecek ve masraflı, telafisi zor durumlarda kalmayı önleyebilir. Yapı elemanları vasıtasıyla iletilen bu seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere “Ses Yalı Devamı...